Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen als volgt gedefinieerd:

Gipro Parasols, gevestigd aan de Keerweg 10, 6122 CL te Buchten, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14.12.47.00.

Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich aan Gipro Parasols verbindt door afname van een Levering tegen betaling, vergoeding, enige andere compensatie of door promotionele actie van Gipro Parasols een Levering afneemt.

Product: Het enkele of meervoudige product dat door de Koper bij Gipro Parasols wordt afgenomen en het totaal van één of meerdere leveringen vormt waarbij aanvullende diensten en producten zijn inbegrepen.

Levering: Het moment waarop het Product aan Koper wordt geleverd en het beheer en de verantwoording van het Product worden overgedragen van Gipro Parasols naar Koper.

Verkoopovereenkomst: De overeenkomst die wordt aangegaan tussen Gipro Parasols en Koper, die leidt, zal leiden of heeft geleid, tot een Levering.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Verkoopovereenkomsten tussen Gipro Parasols en Koper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen.

2.2 De toepasselijkheid van enige door Koper gehanteerde voorwaarden worden nadrukkelijk uitgesloten, tenzij voorafgaand aan het tot stand komen van de Verkoopovereenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen. Indien enige bepalingen van de Koper op een dergelijke wijze van toepassing zouden worden verklaard, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing blijven voor alle gebeurtenissen waar de voorwaarden van Koper niet in voorziet.

2.3 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zouden worden verklaard door een daartoe bevoegde autoriteit, zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven. Partijen zijn dan tevens gehouden om aanvullende bepalingen overeen te komen ter vervanging van de vervallen voorwaarden, welke het karakter en het economisch effect van de oorspronkelijke voorwaarden zoveel mogelijk behouden.

2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands aan de Koper beschikbaar worden gesteld, dient deze slechts ter algehele informatie. Bij enige discrepantie in tekst of interpretatie, zal de Nederlandse versie van de tekst altijd prevaleren.

2.5 Indien situaties ontstaan waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zijn partijen ertoe gebonden hiervoor een uitvoer en invulling te bepalen die zoveel mogelijk aansluit bij het karakter van deze voorwaarden.

 

Artikel 3: Offertes en voorstellen

3.1 Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen van Gipro Parasols zijn vrijblijvend voor Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen van Gipro Parasols zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij een andere termijn in het voorstel is opgenomen of schriftelijk is overeengekomen. Gipro Parasols kan enkel aan het aanbod worden gehouden indien Koper de overeenkomst schriftelijk bevestigt gedurende de termijn waarin het aanbod geldig is.

3.3 De offerte wordt Verkoopovereenkomst als de Koper akkoord gaat met de offerte, hetzij schriftelijk, hetzij per mail en slechts na bevestiging van ontvangst hiervan door Gipro Parasols. 3.4 Indien de geaccepteerde offerte eenzijdig is gewijzigd door Koper, zal Gipro Parasols niet gebonden zijn aan de Verkoopovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5 Indien in de offerte, voorstel of aanbieding van Gipro Parasols meerdere componenten van het Product zijn opgenomen, kan Gipro Parasols niet verplicht worden een deel van de offerte tegen het overeenkomstige prijsdeel te leveren of uit te voeren.

3.6 Aangeboden tarieven, kortingen en proposities zijn slechts geldig voor de dan onderhavige offerte of aanbieding en zijn niet automatisch van toepassing voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4: Tijd en plaats van Levering

4.1 Levering van het Product zal plaatsvinden aan het door Koper opgegeven adres in Nederland en op kosten van Koper, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Een besproken Levertijd is nimmer een fatale termijn. Het overschrijden van deze termijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Koper dient Gipro Parasols schriftelijk in gebreke te stellen en hier een nieuwe en redelijke uiterste termijn voor levering in op te nemen.

4.3 Gipro Parasols is gerechtigd om afleveringen van het Product in gedeelten te doen plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering afzonderlijk te factureren.

4.4 Indien Koper in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is Gipro Parasols gerechtigd om ofwel de goederen op te slaan op kosten en risico van Koper, ofwel de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Gipro Parasols om volledige schadevergoeding te vorderen.

4.5 Gipro Parasols garandeert een leveringstermijn binnen 30 dagen, uitgesloten hiervan zijn alle maatwerkproducten.

 

Artikel 5: Reclame, ontbinding en klachten

5.1 Koper zal het Product bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin het Product verkeert. Reclames met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na aflevering, bij gebreke waarvan Gipro Parasols niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van het Product.

5.2 Indien Gipro Parasols een reclamering (gedeeltelijk) accepteert, zal zij naar eigen keuze de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst kunnen ontbinden met inname van het Product, de goederen zonder verdere kosten vervangen of een redelijke vermindering op de verkoopprijs bieden waarbij Koper het Product behoudt.

5.3 Wij raden u aan om uw klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@gipro.nl of te bellen naar +31 (0)6 2258 1094. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 6: Zichttermijn of herroepingrecht

6.1 Indien er sprake is van een aankoop door een consument, heeft deze, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Gipro Parasols heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Gipro Parasols. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gipro Parasols er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Gipro Parasols kan op verzoek haar vervoerder ook opdracht verstrekken om de zending retour te halen, waarbij het aankoopbedrag minus de retourkosten binnen 14 dagen wordt terugbetaald.

6.2 Het herroepingrecht geldt niet voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Gipro Parasols geen invloed heeft of voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, zoals maatwerk parasols, bedrukte doeken of andere producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1 Gipro Parasols behoudt zich het recht voor om op ieder moment, ook voor levering, een vooruitbetaling of zekerstelling voor de verkooprijs te vragen door middel van een bankgarantie, een onherroepelijke ‘letter of credit’ of een zekerstelling van de overeengekomen verkoopprijs te vragen door middel van een bankgarantie indien hiertoe voor haar moverende redenen zouden ontstaan. Indien Koper een dergelijke zekerheid niet kan of wil verschaffen, kan Gipro Parasols doen besluiten de verkoopovereenkomst zonder enige gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om gecompenseerd te worden voor de tot dan toe gemaakte kosten, geleverde (deel)Producten of uitgevoerde werkzaamheden.

7.2 Op de facturen van Gipro Parasols, voortkomend uit de Verkoopovereenkomst, is een betaaltermijn van 30 dagen van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 Indien het factuurbedrag niet volledig is voldaan op de vervaldatum van de factuur, is Koper door het verloop van deze termijn in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling is vereist.

7.4 Koper is nimmer gerechtigd enige korting, compensatie of andere post op het factuurbedrag te verrekenen.

7.5 Indien Koper in verzuim is, is Gipro Parasols gerechtigd enige Levering van enig Product op te schorten tot Koper dienst betalingsverplichtingen in zijn geheel heeft voldaan, waarna een nieuw moment voor de Levering ter keuze van Gipro Parasols zal worden bepaald.

7.6 Indien Koper in verzuim is met betrekking tot haar betalingsverplichtingen, dan is deze in ieder geval verschuldigd een bedrag van € 50,00 exclusief omzetbelasting aan administratiekosten, de wettelijke handelsrente met een minimum van 1% over de hoofdsom per maand vanaf de vervaldatum, alle buitengerechtelijke incassokosten conform de landelijke richtlijn Rapport Voorwerk II, alle redelijkerwijs door Gipro Parasols gemaakte kosten om de vordering te verkrijgen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk en niet beperkt tot gemaximeerde vergoedingen, tevens alle bijkomende schade die Gipro Parasols lijdt ten gevolge van doch niet beperkt tot wijzigingen in valutakoersen, bijkomende overheidsbelastingen of –toeslagen, aanvullende opslag- of transportkosten en andere kosten voortkomend uit de opschorting van levering.

7.7 Indien sprake is van dergelijke bijkomende kosten, zal een betaling van Koper, onafhankelijk van diens eigen aanwijzing van volgorde, altijd eerst in mindering worden gebracht op de bijkomende kosten, navolgend op de rente en als laatste op de hoofdsom.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien Gipro Parasols aansprakelijk zou zijn voor enige vordering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

8.2 Gipro Parasols is niet aansprakelijk voor enige schade, indien zij is uitgegaan van informatie die door Koper of door derden is aangeleverd die foutief of onvolledig bleek te zijn.

8.3 Indien Gipro Parasols aansprakelijk zou zijn, dan is het maximale bedrag waarvoor zij aansprakelijk gesteld kan worden het totaalbedrag van de Verkoopovereenkomst die de aansprakelijkheid betreft, waarbij eerdere of toekomstige Verkoopovereenkomsten expliciet geen onderdeel uitmaken.

8.4 Gipro Parasols zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade zoals doch niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en verlies van arbeidsproductiviteit. Gipro Parasols kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.

8.5 Directe schade wordt gelimiteerd tot: De redelijkerwijze kosten die gemaakt dienen te worden om de directe schade vast te stellen en in economische waarde uit te drukken, de redelijke kosten die gemaakt dienen te worden om een toerekenbare tekortkoming van Gipro Parasols te herstellen en redelijke kosten die gemaakt zijn om verdere directe schade te voorkomen of beperken.

8.6 Gipro Parasols zal nimmer aansprakelijk zijn voor fouten, schade of defecten die door Koper of derde partijen worden gemaakt, of in geval van aantoonbare overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, ziekte, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van onderbreking van werk of productie, gehele of gedeeltelijke niet naleving van verplichtingen door derde partijen, feitelijke beperkingen van overheidszijde. Indien een dergelijk geval zich voordoet, dan zal Gipro Parasols daarvan zo spoedig mogelijk doch eventueel ook na het vastgestelde moment van Levering de Koper een schriftelijke kennisgeving doen toekomen en zal Gipro Parasols naar eigen keuze gerechtigd zijn de Levering van het Product of het nakomen van diens verplichtingen op enige andere wijze zo spoedig als redelijkerwijs haalbaar in te vullen, of de Verkoopovereenkomst te ontbinden.

8.7 Behoudens voor zover Gipro Parasols onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal Koper Gipro Parasols vrijwaren van claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekking hebben op de geleverde goederen.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het Product blijft eigendom van Gipro Parasols tot Koper volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen met betrekking tot of krachtens de Verkoopovereenkomst geleverde of te leveren zaken.

9.2 Het is Koper nadrukkelijk niet toegestaan het Product te bezwaren, verpanden, over te dragen of hiermee op enige wijze zekerheid te verschaffen aan derden gedurende de periode dat Koper het Product in bezit heeft doch het eigenaarschap hierover nog niet heeft verkregen.

9.3 Indien Koper nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens Gipro Parasols of indien Koper in staat van faillissement, surseance van betaling of soortgelijk komt, of indien deze gedurende een periode van 30 aaneengesloten dagen diens bedrijfsuitoefening staakt, dan is Gipro Parasols gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling of kennisgeving en zonder gerechtelijke tussenkomst het Product terug te nemen, waarbij Koper zich verplicht hieraan diens medewerking te verlenen.

9.4 Koper verplicht zich op het geleverde Product op eerste verzoek van Gipro Parasols een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van Gipro Parasols op de wederpartij, daaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen.

 

Artikel 10: Garantie

10.1 Koper ontvangt een garantie op het Product voor fabricagefouten voor een periode van twee jaar. De garantie geldt niet in geval van misbruik, nalatigheid, vandalisme, onjuiste installatie, ongelukken, blootstelling aan abnormale weersomstandigheden, het verkleuren van polyester doeken of andere oorzaken welke door Gipro Parasols niet als een defect worden gedefinieerd.

10.2 Manco’s of defecten aan het Product dienen binnen uiterlijk tien kalenderdagen na de Levering schriftelijk aan Gipro Parasols te worden gemeld.

10.3 Ingeval de garantieclaim door Gipro Parasols wordt gehonoreerd, stelt Gipro Parasols aan Koper gedurende de duur van de garantieperiode vervangende onderdelen kosteloos ter beschikking.

 

Artikel 11: Rechterlijke bevoegdheid

11.1 Met uitsluiting van elk ander rechtsgebied is enkel het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een Verkoopovereenkomst, offerte, Product of Levering tussen Gipro Parasols en Koper dienen bij uitsluiting aangebracht te worden bij de rechtbank te Maastricht, met dien verstande dat Gipro Parasols het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

11.3 Een afschrift van deze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14.12.47.00 en zal steeds voor het aangaan van de Verkoopovereenkomst aan de Koper ter beschikking worden gesteld.